Омбудсманът иска повече пари за децата с увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министрите на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и на финансите Асен Василев, в която настоява с новия държавен бюджет да бъдат актуализирани месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирани в чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).

Сега помощта за децата е разделена в три групи според степента на тяхното увреждане. Най-малко средства месечно получават децата с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв., на децата с определени от 70 до 90 на сто степен на увреждане на месец им се полагат по 450 лв., а децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – по 930 лв., което е крайно недостатъчно заради инфлацията и повишените цени на храни, лекарства и пр.

Омбудсманът обръща внимание на факта, че тези месечни помощи не само не са пипани от края на 2016 г., но и че до момента не е предвиден никакъв механизъм за автоматичното им осъвременяване през годините.
„С оглед разпоредбата на чл. 8д, ал. 2 от ЗСПД, която не допуска размера на помощите да е по-малък от предходната година, размерите на финансовата подкрепа на отделните групи правоимащи са оставени вече 7 години, без да бъдат променени в Законите за държавния бюджет на Република България“, пише общественият защитник.

Проф. Ковачева посочва още, че многократно е поставяла този проблем на вниманието на отговорните органи, в т.ч. чрез изразяване на категорично становище при разглеждането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но и до момента реални действия за разрешаването му не са предприети.

„Необходимо е да се обърне внимание на факта, че подкрепата на семействата, в които има деца с трайни увреждания, е значително намалена през последната година. Причина за това е сериозната инфлация в страната, която рефлектира върху възможностите да бъдат задоволявани потребностите на децата. В тези условия правят силно впечатление механизмите за определяне на размерите на месечната финансова подкрепа и целевата финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст по чл. 69 от Закона за хората с увреждания, както и размерите на различните социални помощи след последните положителни действия за изменения в Закона за социално подпомагане, обн. ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 1 юни 2023 г.  Всички тези социални плащания са обвързани с линията на бедност, която е динамичен показател“, подчертава омбудсманът.

Диана Ковачева е категорична, че затрудненията пред семействата на децата с трайни увреждания и оставянето само на тази уязвима група без възможност да получава адекватен и актуализиран ежегодно размер на държавна подкрепа, поражда условия за повишаване на социалното напрежение и недоволство, доказателство за което са постъпилите в институцията стотици жалби по проблема от засегнати граждани през последните няколко месеца. 

„Месечните помощи са единствената подкрепа на семействата с деца с увреждания, която се отпуска под формата на месечни парични помощи. Те подпомагат доходите на полагащите грижи и са важна опора в усилията за осигуряване на достоен живот на децата с увреждания в домашна и семейна среда, при съобразяване с най-добрите им интереси. Поради тази причина, техният размер следва да е адекватен, като отразява инфлационните процеси в страната, стойността на минималната работна заплата и различните видове пенсии по Кодекса за социално осигуряване“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обръща обърне внимание и на друг аспект на проблема, че избраните подходи за актуализиране на получаваните от държавата средства водят до значителна разлика в третирането на децата с увреждания и техните родители/полагащите грижи с помощи по чл. 8д от ЗСПД спрямо гражданите с увреждания с месечна подкрепа по чл. 70 от Закона за хората с увреждания. Тя посочва, че и двете групи са еднакво уязвими и имат нужда от адекватна подкрепа, като при децата с увреждания тя не се променя.

„Още по-сериозен е проблемът при децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, които са включени като ползватели на лична помощ по Закона за личната помощ. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ размерът на помощите по чл. 8д от ЗСПД се намалява допълнително с до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор“, алармира омбудсманът с настояването подкрепата на децата с увреждания да бъде съобразена с техните потребности и международните актове, по които държавата ни е страна, като бъдат актуализирани с държавния бюджет за 2024 г.“, пише тя.

Източник dnes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *